Wat doet ATCR
Conditiebepaling
Voordat er werkzaamheden aan een voorwerp uitgevoerd kunnen worden moet eerst bepaald worden hoe de toestand van het voorwerp is.
Textiele voorwerpen kunnen uit verschillende materiaalsoorten samengesteld zijn, zoals zijde, katoen, linnen, syntetisch materiaal, die elk een speciale behandeling nodig hebben. Als er schade aan het voorwerp is, zal bekeken moeten worden wat de oorzaak hiervan is en welke actie uitgevoerd moet worden om verdere schade in de toekomst zo veel mogelijk verminderd kan worden. Schade kan veroorzaakt worden door schimmel, verkeerd bewaren (vouwen) en veroudering van het textiel.
Na een zorgvuldige conditiebepaling wordt er een advies opgesteld welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden om het textiel voor de toekomst te behouden.

Textielrestauratie

Restauratie bestaat uit directe actie, uitgevoerd op beschadigd of verslechterd cultureel erfgoed met als doel de perceptie, waardering en het begrip ervoor te vergemakkelijken, waarbij zoveel mogelijk de esthetische, historische en fysieke eigenschappen ervan moeten worden gerespecteerd.[Definitie Restauratoren Nederland] [www.restauratoren.nl]

Na conditiebepaling en afspraak met de klant worden werkzaamheden uitgevoerd met als doel het beschadigde of het voor een deel verloren gegane voorwerp in de oorspronkelijke of een andere afgesproken toestand terug te brengen, rekening houdend met de restauratie-ethiek.

Textielconservatie
Conservering bestaat hoofdzakelijk uit directe actie, uitgevoerd op cultureel erfgoed met als doel de conditie te stabiliseren en verder verval te vertragen.
Na conditiebepaling en afspraak met de klant worden de handelingen uitgevoerd met als doel het voorwerp zodanig te conserveren, dat verval in de toekomst voor zo ver mogelijk tot het minimum beperkt blijft, rekening houdend met de restauratie-ethiek.

Er zijn drie soorten conservering mogelijk:
Preventieve conservering bestaat uit indirecte actie om verval te vertragen en schade te voorkomen door optimale voorwaarden te scheppen voor het behoud van het cultureel erfgoed, voor zover dat overeenkomt met het sociale nut ervan. Preventieve conservering omvat ook juiste hantering, vervoer, opslag en tentoonstelling. Het kan ook het maken van facsimile's met zich meebrengen, om het origineel te beschermen.

Soms is actieve conservering noodzakelijk: het object wordt voor verder verval behoed door handelingen aan het voorwerp zelf; restauratie kan daarvan een onderdeel zijn. Soms is een meer ingrijpende behandeling onvermijdelijk en kan  restauratie noodzakelijk zijn.

Bij passieve conservering ligt het accent het optimaliseren van omgevingsfactoren zoals bewaaromstandigheden en gebruikersgedrag.